Abaliget (Nyugati-Mecsek, 209 m): a Nyugati-Mecsek északi részén épült falu; vas­út­­állomása a falutól 4 km re, a Budapest"Pécs vasútvo­na­lon van. A részben üdülő­faluvá alakult telepü­lé­sen kem­ping található, valamint mesterséges ta­vak fürdési, csónakázási lehe­tő­ség­gel. Cseppkőbarlangja ve­ze­tő­vel egész évben látogatható, turistaidényen kí­vül elő­ze­tes bejelentés alap­ján.

Abaligeti-cseppkőbarlang (Nagy Paplika) (Nyugati-Mecsek): Baranyában az első vé­dett természeti érték, 1768 óta ismeretes. A barlang 500 m-es szakasza kiépített és lá­to­gatható. Patak folyik benne végig; levegőjének át­lag­hő­mér­­­séklete 12,6 oC. Gyógy­hatású barlanggá nyil­vá­ní­tot­ták; 2000-ben fel­újí­tot­ták a vi­­­lágítást és a járdákat, korlá­tokat. A Duna-Dráva Nem­­­zeti Park Igazgatóság ke­­ze­­­lésében van.

Aranyhegy (Közép-Mecsek, 282 m): Pécs szőlőkkel te­le­pí­tett északnyugati részén lévő hegy, tetején a Donátusi kápolna áll. Ma már a város lakó­öve­ze­té­hez tartozik.

Arborétum (Közép-Mecsek): Komlón a Bányász-park felett a Berek utca közelében található az 1950-es években létesített arborétum. Kis patak folyik benne végig, egy kiépített forrása is van. Az arborétum csendje kellemes kikapcsolódást nyújt az arra járóknak. Szabadon látogatható.

Árpád-tető (Közép-Mecsek, 390 m): a pécs-mánfai műút leg­­magasabb pontja. Az er­dé­szeti központ épületeit, élel­mi­­szerboltot és időszakos kem­­pinget találunk itt, vala­mint itt működik a Mecseki Erdészeti Rt. erdei iskolája.

Babás-szerkövek (Nyugati-Mecsek): Kővágószőlős fö­lött, a Jakab-hegy déli olda­lán található, érdekes vörös ho­mokkő kép­ződmé­nyek (össze­­­cemen­tálódott kova­sa­vas ka­­­vics­­rétegek). Kiala­ku­lásuk­­hoz monda fűződik. Ré­gen a Jakab-he­gyen lakók szer­szám­kövek­nek használták ezt a kőzetet, innen a szerkő elne­­vezés.

Baglyas-hegy (Keleti-Me­csek, 407 m): Zobákpusz­tá­tól északra található magaslat, amely DK irányba a Hidasi-há­ton folytatódik.

Balázs-hegyi kilátó (Nyu­gati-Mecsek): Orfű fölött, a Balázs-hegyen áll. Elődjét 1975-ben építették fából, amely azóta összedőlt. A je­len­legi vastornyot Orfű köz­ség önkormányzata vásárolta, az új kilátót 2001 ok­tó­be­ré­ben adták át.

Balinca (Keleti-Mecsek): a Somlyó (Szamár-hegy) északi oldalában lévő hely neve.

Balog Károly út (Közép-Me­csek): a Kardos út északi végétől a Dömör-kapuig ve­zető séta­út. Balog Károly a Me­csek Egye­sület alelnöke, majd elnöke volt. Királyi táblai el­­­nök­­­ként ő avatta fel a Misina tető első kilátóját 1908-ban.

Bánffay Simon út (Közép-Mecsek): a Kardos út végétől (Roboz pihenő) a Misina-gerincig 1305 m hosszan vezető sétaút.

Bános (Közép-Mecsek, 270 m): Orfűhöz tartozó kis te­le­pü­lés. Közkútjának vize iha­tó. A sárga sáv jelzésű turista­út ve­zet rajta keresztül.

Bányászpark (Közép-Mecsek): Komlón a városközpont felett létesített emlékhely, mely az elhunyt szénbányászoknak állít emléket.

Bányász út (Közép-Mecsek): a Pécsi Parkerdőben a Tubicai oldalban, a Rotary körsé­tánnyal, illetve a Mecsek-háti mű­úttal csaknem párhuza­mos, a Lapisra vezető sétaút.

Baranya Megyei Ter­­szet­barát Szövetség: a Baranya me­gyei ter­mé­szet­barát szer­ve­­ze­tek szö­vetsége, a Ma­gyar Ter­­mé­szet­barát Szö­vet­ség tag­­­szervezete. 1998 óta mű­kö­dik önálló jogi sze­mé­lyi­ségű, közhasznú tár­sa­dal­mi szer­­vezetként. Címe: 7621 Pécs, Apáca u. 2/1.

Baranyai természetjárók panteonja (Közép-Mecsek): a Büdös-kúti kulcsosháznál, a Feri-forrással szemben lévő két kövön el­hunyt természet­já­rók emlé­kére elhe­lye­zett emléktáblák.

Bargyag (Keleti-Mecsek, 489 m): a Farkas-ároktól északra található csúcs.

Barna-kő (Keleti-Mecsek): a Sín-gödör bejáratával szem­ben, a zobák"magyar­egregyi műút nyugati felén álló szik­la­­­tömb.

Bazsarózsa kulcsosház (Ke­leti-Mecsek): Püspök­szent­lászló üdülő­fa­lu­ban, a volt püspöki nyaralóval szem­ben található, a régi iskola épü­letéből ki­ala­kí­tott kul­csosház.

Bertalan-kápolna (Közép-Mecsek): a Flóra pihenő "alatt", szőlők között álló ká­pol­­na. Helyén 1332-ben az Ágos­ton rendiek zárdája és temploma állott, amely a török időkben elpusztult. A mos­tani kápolnát és a tőle nyugatra állott kis házikót 1749-ben építette " az első temp­lom köveiből " egy itt re­me­te­életet élő Bertalan nevű pé­csi polgár. A házikó a min­den­­­­­kori templomszolga lakó­­he­­lye volt, amit a nép " a hagyo­mány szerint " remete­lak­nak nevezett. Az utolsó itt élő remete Halász István volt (1782), aki Fráter Anzelm néven élte magányos életét. A ká­polna Bertalan apostol ne­vét viseli, melyről az oltár­kép is tanúskodik. A ká­polnánál éven­ként augusz­tus 24-én, Szent Berta­lan napján búcsút tartanak.

Bertalan-szikla (Közép-Mecsek). Lásd: Flóra pihenő.

Betyártanya (régi) (Keleti-Mecsek, 425 m): Puszta­bá­nyán, a vadászház közelében, a fenyőerdő szélén állott ro­man­tikus, fából készült kis kul­csos­ház. Mellette tűzrakó­hely, padok, asztalok. 1996-ban lebontották.

Betyártanya (új) (Keleti-Mecsek, 425 m): Pusztabá­nyán, a régi betyártanya he­lyett 1996-ban téglából épült kis kul­csos­ház.

Bodó-hegy (Nyugati-Mecsek, 311 m): az Abaligeti-bar­lan­got magában rejtő hegy, tetején óriási töbrökkel (víz­nye­lők­kel).

Boróka-tető (Letics) (Közép- Mecsek, 483 m). Lásd: Letics-parrag.

Budafa (Közép-Mecsek): Mán­­fa községgel összeépült tele­­­pülés. Vízgyűjtő terület, köz­elében van a Sugói-rét, ahol a Rákos-völgy és a Nagy-forrás-völgy találkozik.

Budafai kőfejtő (Közép- Mecsek): a Rákos-völgy déli mel­lékvölgyében található, ma már elhagyott kőfejtő. Itt bányászták a pécsi Bazilika tornyainak építőanyagát, és innen származik a Dóm tér obeliszkjeihez használt kő is.

Büdös-kúti kulcsosház (Kö­zép-Mecsek): az orfűi mű­­úttól keletre, a gerinc mö­göt­ti szép tisztáson álló kis kul­csos­­ház, három kiépített forrás­sal.