Nagy-kaszáló (Nyugati-Mecsek): a Szuadó-völgy és a Száraz-kút közötti terület, a zöld háromszög jelzésű út mel­lett.

Nagy-mély-völgy (Közép-Me­­csek): a Mecsek-háti mű­úttól, a Keresztkunyhó közeli kanyartól északi irányba in­­duló völgy. Sok töbör, kő­fül­ke, barlang található benne. Főbb forrásai: Mariska-, Kánya-, Cserkész-, Bikfa-forrás.

Nagy-tó (Nyugati-Mecsek): lapos, vizenyős terület a pécs-abaligeti műút orfűi elágazásától nyugatra.

Négy fenyő kulcsosház (Nyugati-Mecsek): Orfű falu­­­ban, az egykori iskola és ta­­­nítói lakás épületéből kiala­­kí­­tott kulcsosház, az "Orfű iskola" autóbusz megállónál.

Németdöglés (Keleti-Me­­csek): a Somos-hegy nyugati ol­­da­­lán a Vár-völgyig húzódó mély vízmosás, völgy. Neve abból a hagyományból szár­ma­zik, amely szerint sok labanc vesz­­tette itt életét. Má­­­­sok sze­­rint a német favá­gók rossz fu­­va­­rosok voltak, és meg­­­­rakott sze­­­kereikkel gyak­­ran fel­bo­rul­­tak.

Nendtvich Andor: magyar királyi tanácsos, Pécs város pol­gár­mestere, a Mecsek Egye­sület elnöke volt. Róla ne­vez­ték el 1931-ben a Dö­mör-­kapui menedékházat.

Niké-szobor (Közép-Mecsek): a Mecsek-kaputól nyugatra, a szerpentin úton felfelé haladva, a harmadik kanyar után található Makrisz Aga­mem­non, hazánkban élt görög származású szobrász­mű­­­­vész alkotása. 1970-ben avatták fel. Pécs egyik jel­­­­ké­­­pévé vált.

Nyárádi kunyhó (Keleti-Mecsek): a Somlyótól (572 m) északnyugatra, a Vörös­­fe­­­nyő kulcsos­ház mellett épült vadászház.

Nyáras-völgy (Nyugati-Mecsek): a Virágos-völgy foly­tatásában, a Herma-hegy északi lábától Hetvehely felé induló völgy. A völgyben, illetve annak közelében található a Vacak-forrás, Szúnyog-forrás, Szarvas-kút és a Nyáras-forrás.

Óbánya (Keleti-Mecsek, 264 m): kis község a Keleti-Mecsekben, a hegység egyik legkedveltebb kirándulóhelye. Az 1770 körül német nem­zetiségű lakossággal bete­lepített falu nyugati végénél kez­dődik az Óbányai-völgy vad­­re­­gényes szakasza. Em­­­­lí­­tést érde­melnek a falu " ma is dolgozó " fazekas­­mes­­te­rei.

Óbányai-völgy (Keleti-Mecsek): a Stein-malomtól Kisúj­­bányáig húzódó völgy, Óbánya és Kisújbánya között van a legszebb szakasza. Víz­esé­sek­kel tarkított patakkal, közepe táján a Csepegő-sziklá­­val és a Ferde-vízesés­­sel, forrásokkal a Keleti-Mecsek páratlan szép­ségű völgye.

Orfű (Nyugati-Mecsek): a kö­zépkorban is ismert kis település környékén mes­ter­sé­ges tórendszer (Orfűi-tó, Pécsi-tó, Herman Ottó-tó, Kovácsszénájai-tó) kialakí­tá­sá­val létesített üdülőközpont, mely öt község (Orfü, Te­ke­res, Bános, Mecsek­sza­kál, Mecsekrákos) összevo­násá­ból alakult ki. Területén található a Mecsek legbő­vi­zűbb karszt­for­rása, a Vízfő-forrás, ezen­kívül a Toplica-, a Turista-, a Zipernovszky- és a Sárkány-forrás, valamint a Sárkány-kút időszakos karszt­forrás. Ér­de­mes megemlíteni a Sárkány-szakadék nevű, szik­lák­kal tarkított rövid völgyét, mely­ben a Sárkány-forrásig jelzett úton is be lehet menni. A völgy természetvédelmi terü­let, turistaút nem vezet benne.

Országos Magyar Weekend Egyesület: az egyesület 1934-ben megjelentette az "Utaskönyv"-et, melyben Ká­­rász­­­ról, Óbányáról, Pécs­vá­rad­ról, Komlóról írnak, s tiszta, olcsó szállásokat aján­la­nak ezeken a helyeken a tu­ris­táknak.

Páfrányos (Közép-Mecsek): a Petnyáki-völgy kis tisztása a Barátság-forrás mellett. Nevét a saspáfrány itt látható gyö­­nyö­­rű példányairól kapta.

Páldy Géza: a Mecsek Egye­sület főtitkára volt 1939-től.

Pálos kolostor (Nyugati-Mecsek). Lásd: Jakab-hegyi pálos kolostor.

Pálos-templom (Közép-Mecsek): Pécsett a Hunyadi úton, a Mecsek-kapu kö­zelé­ben épült templom, a zöld kereszt és a sárga há­romszög jel­zésű közép-me­cse­ki turista­­utak kiinduló pontja.

Pap-rét (Keleti-Mecsek): a Hármas-hegy északkeleti oldalán elterülő nagy rét, nevét onnan kapta, hogy a hosszúhetényi pap kaszálója volt.

Patacs (Nyugati-Mecsek): Pécshez tartozó, ma már a várossal egybeépült település, a város nyugati szélén. Jó szőlőtermő vidék. Valamikor a pálos rend birtoka volt.

Patacsi-mező (Nyugati-Mecsek): a Szuadó-nyereg másik neve. Itt áll a Blokkház. Kurta rétnek is hívták.

Pécs"Abaliget autóút: Pécs­ről Abaligetre a Remete-réten át vezető, 16 km hosszú mű­­út, amely 1926-ban ké­szült el. E­bből ágazik el a műút Orfűre.

Pécs és vidéke vezető­könyv: ezzel a címmel jelent meg 1892-ben az első úti­ka­lauz a Me­csekről, Engel Lajos könyv­kereskedésének kiadá­sá­ban. A könyvet Kiss József, a Mecsek Egyesület titkára írta és szerkesztette.

Pécsvárad (Keleti-Mecsek, 259 m): középkori település a Mecsek legmagasabb csúcsa, a Zengő aljában. A leg­jel­lem­zőbb rá vonatkozó is­me­ret­forrás a Szent István király által alapított bencés apát­ság­gal kapcsolatos (1015). A pécs­­vá­ra­di apátság épületei (temp­­lom, monostor és a vár) fenn­­­ma­radt nyomaikban eredeti jellegükre utalóan vészelték át a történelem viha­­rait, így ma szépen rekon­­­struált álla­pot­ban ural­­ják a vidéket. A vár nyúj­tott rejtekhelyet 1129-ben Vak Béla királynak. A török ki­űzése után mind­össze húsz család maradt a tele­pü­lésen. Pécsvárad az évszáza­dok alatt szépen rendezett járási székhellyé fejlődött. A II. világháborút követő köz­igaz­­gatási átszervezések során e státusa megszűnt. 1993-ban városi rangot ka­pott.

Pécs Városi Természetbarát Szövetség: a Pécs városi termé­­szetbarát egyesületek 1998-tól önálló jogi sze­mélyiségű, közhasznú tár­sa­dal­mi szervezetként mű­ködő szö­­­vet­sége, a Ma­gyar Ter­mé­szet­­barát Szö­vetség tag­szer­ve­zete.

Petőcpuszta (Petőczpuszta; Viganvár) (Nyugati-Mecsek, 360 m): kis település volt a Jakab-hegy északnyugati oldalán. A Viganvár nevet régi csár­­­ról kapta, mely "vígan várta" vendégeit. He­­lyén épült meg az urán­­­­bá­­nya IV-es légaknája, melyet mára már elbontottak. A valamikori település em­­lé­két egy harangláb és a temető né­­hány megmaradt síremléke őrzi.

Ptaček pihenő (Kö­zép-Mecsek): szép for­májú, kőből épült pihenő a Ba­log Károly út és az Irma út talál­kozásánál, a mai Dö­mör-kapui buszfordulónál. 1928-ban a Mecsek Egyesület épí­­tet­te Ptaček Vik­tor­nak, a Magyar Nemzeti Bank pécsi fiók­­ja vezetőjének emlé­kére, aki aktív munkát végzett az egye­sü­let­ben.

Pusztabánya (Keleti-Me­csek, 425 m): a Hidasi-völgy völgyfőjének oldalán emelke­dő fennsík, ahol vala­mi­kor település volt és üveghuta működött, mely­nek ma­rad­ványait feltár­ták. Jelen­leg a Betyártanya nevű kul­csos­ház, valamint egy vadász­ház található itt.

Püspökszentlászló (Keleti-Mecsek, 360 m): Hosszúhe­­tény­­hez tartozó, attól mintegy 3 km-re északra fekvő kis község a Zengő északnyugati tövében, festői környezetben. Ma üdül­­őfalu, itt üzemel a Bazsarózsa kul­cso­s­ház. A falu neve­ze­tes­sége a volt püspöki nyaraló (ma egyházi továbbképző központ) és az arborétum.

Püspökszentlászlói arboré­tum (Keleti-Mecsek): a püs­­pök­szentlászlói kastély park­jában található ar­bo­ré­tum, melyet Hetyey Sámuel püs­pök hozott létre hat holdas terü­leten. Az arborétum láto­gat­ható.

Püspökszentlászlói püspöki nyaraló (Keleti-Mecsek): a hagyomány szerint Szent László király hajdan e vidéken vadászott. Egy alka­lom­mal hatalmas vihar érte utol, amely elől egy bar­lang­ban húzódott meg. Meg­me­ne­kü­lése emlékére ott kápolnát emeltetett. A már 1235-ben meglévő kápolnáról a régi okiratok is írnak. 1721-ben azonban csak kőhalmaz volt a he­lyén, amely mellett egy re­mete élt. 1725-ben Nessel­rode püspök templo­mot épít­te­tett e helyre. 1797-ben Ester­házy Pál László át­épít­tette a kis templomot, és mellé egy nya­ralót is emel­te­tett. Hetyey Sámuel püspök (1898-1903) restauráltatta a kápolnát és a nyaralót, va­la­mint a parkot is rendeztette. Utóda, gróf Zichy Gyula püspök működése idején restauráltatta az épület­együttest. Rövid ideig itt volt házi őrizetben Mindszenty József bíboros hercegprímás. Az épületet az 1950-es években rövid ideig turista­szál­lásnak is használták. Egy ideig szerzetes nővérek szo­ciá­lis otthona volt, ma egy­házi továbbképző köz­pont­ként működik. A kastély fölött található Szent László szobra, melyet Csukás Zoltán pécsi bádogos mester ké­szí­tett rézlemezből 1903-ban.

Rábay-fa (Közép-Mecsek): Rábay Gyula erdőmesterről elnevezett öreg tölgyfa Kanta-­­vártól északra, a Kanta-vári kő­fej­tő, a Fekete-kő forrás és a Ke­reszt­kuny­hó közelében.

Rábay Gyula: erdőmester volt, a Mecsek nagy tisz­te­lő­je. Érdemei közé tartozik a turistautak és turista léte­sít­mé­nyek tervezése és azok épít­tetése. 1936-ban az ő tervei alapján építették (fog­lal­ták) a Rigó-kút forrást. 1941-ben a Mecsek Egyesület addigi munkájáért tiszteletbeli tagjává választotta.

Rák-vár (Keleti-Mecsek). Lásd: Réka-vár

Rákos-völgy (Közép-Mecsek): Mánfától keletre húzódó völgy, melyen végig­ha­ladva a Koszonya-tetőre jutunk fel.

Rákos-völgy (Nyugati-Me­csek): a Jakab-hegytől északkelet-délnyugati irány­ba húzódó völgy, amely a Bodor-hegy északnyugati oldalát határolja, és a Szuadó-völgybe torkollik.

Rauch János: műszaki fő­taná­csos, a Mecsek Egye­sület alelnöke volt. Ő tervezte, és róla nevezték el az 1910-ben épült tubesi János-kilátót. 1934. október 15-én halt meg.

Réka-vár (Rák-vár) (Keleti-Mecsek): a Stein-malomtól délnyugatra, az Óbányai-völgy és a Réka-völgy el­ága­zásában lévő kúpon található vár­ma­rad­ványok. A hagyo­mány szerint itt szü­letett Skóciai Szent Mar­git, Szent István kirá­lyunk unokája, aki III. Malcolm, skót király felesége lett.

Remete-rét (Közép-Mecsek, 417 m): hágó, a pécs-abaligei országút vezet át rajta. Török Antal szerze­tesről kapta a nevét, aki a kö­zeli Szentkúton élt re­me­te­ként és ide járt el­mél­kedni. A réten vala­mikor teknő­­vájó cigányok földbe ásott kunyhóik előtt végez­ték munkájukat. Ko­pá­cso­lásuktól volt hangos a környék.

Reuter Camilló: egyetemi tanár, a Mecsek Egyesület alelnöke volt. Az egye­sü­let­ben végzett munkája el­is­me­ré­se­ként 1941-ben a Mecsek Egye­sület tisz­teletbeli tagjává vá­lasztotta.

Rikájó (Keleti-Mecsek): a Vár-völgyben, a Mária-kút közelében lévő terület, mely­nek nevéhez monda fűződik.

Roboz pihenő (Közép-Mecsek): a Mandulás Kem­pinget és az állatkertet össze­kötő műút északi oldalán, a Bánffay Simon út kezdetén ta­lálható, kőből épített pi­he­nő. 1934-ben a Pécsi Rotary Klub felajánlásával épült, s Roboz Imréről nevezték el.

Rockenbauer Pál: televíziós rendező. Legismertebb mun­kája a -Másfél millió lé­pés Ma­gyarországon- című, az Or­­szágos Kék Túrát be­mu­ta­tó film­­sorozat, mely­nek foly­tatása, a -Még egymil­lió lépés Magyar­országon- a Dél-Dunántúlt mutatta be. Ez utóbbi for­ga­tása során bejárt út­vonal a Me­cse­ken is átve­ze­tett. Rockenbauer Pált halála után - végakaratának meg­fe­le­lően - a zen­gő­vár­konyi sze­líd­gesz­te­nyés­ben temették el, ahol sírja a természetjárók za­rán­dokhelye lett. Nevét túra­mozgalom őrzi.

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra: az Írott-kőtől Szekszárdig tartó, a Dél-Dunántúlon végig­ve­zető 565 km hosszú, kék sáv­val jelzett túraútvonal. Me­­­cseki szakasza Abaliget vasút­­­­állomástól Apátvarasd­telepig tart, 59 km hosszan.

Rotary-emlékkő (Közép-Mecsek): a Rotary körsétány déli fordulójában található em­lék­kő, 1998-ban állították.

Rotary út (Rotary kör­sétány, Mecseki körsétány) (Közép-Mecsek): a két Tubes-csúcsot kb. 500 m ma­gas­ság­ban megkerülő, állandó szintet tartó, ön­ma­gába vissza­­térő sétaút. Nyugati részén ta­lál­ható a Gyarmathy-kereszt és a Rotary-emlékkő. Az utat a  Pécsi Rotary Klub építtette 1930-ban.

Rózsa-völgy (Közép-Me­csek): Mecsekszentkúttól nyu­­­gatra húzódó völgy, olda­lá­ban ka­nya­rog a pécs-aba­­li­­geti műút.